Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal

Politica generală privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal


1. Prezentare generală


1.1 Introducere. Cadru legal. Scop

Cadrul legal: Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”) transpuse în legislația internă prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și prin Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Smk international hd SRL prelucrează date cu caracter personal în legătură cu clienții, furnizorii și alte persoane cu care societatea a încheiat un contract sau cu care aceasta se află într-o legătură.

Această politică descrie modul în care datele cu caracter personal sunt colectate, utilizate și stocate pentru a fi în concordanță cu standardele societății și cu dispozițiile legale relevante în materie.

Această politică se aplică tuturor persoanelor care au acces la datele cu caracter personal deținute de Smk international hd SRL, precum și sistemelor și proceselor care constituie infrastructura și suportul informatic al societății prin intermediul cărora sunt stocate și prelucrate datele cu caracter personal.

Această politică se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal, indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe un alt tip de suport.


1.2. Scopul politicii

Această Politică reliefează practicile generale ale societății Smk international hd SRL privind procesarea informațiilor dvs. personale conform legii, în scopurile menționate mai jos, incluzând tipurile de informații pe care le colectăm, modul în care le folosim și le protejăm și modul în care puteți corecta/interveni în acest proces.

Această politică privitoare la protecția datelor a fost concepută și pusă în aplicare pentru a asigura:

 1. Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la acest nivel;
 2. Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a parteneri, clienți, furnizori;
 3. Un mod eficient și sigur de stocare și prelucrare a datelor persoanelor fizice;
 4. Protecția companiei de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

1.3. Obiectivele și sfera de aplicare a prezentei politici

Compania Smk international hd SRL acordă o mare importanță protecției adecvate, siguranței si confidențialității tuturor informațiilor personale aparținând persoanelor a căror date cu caracter personal le deține precum: clienți, vizitatori, parteneri contractuali sau reprezentanți ai acestora.

Prin urmare, Smk international hd SRL se angajează să respecte cerințele legislației privind protecția datelor aplicabile, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”).

O mare parte din datele cu caracter personal pe care Smk international hd SRL le procesează au fost obținute în mod direct de la persoana vizată, există însă și date cu caracter personal obținute din surse externe.

În vederea protejării datelor colectate, Smk international hd SRL a pus în aplicare măsuri de securitate și criptare, astfel încât să fie evitată pe cât posibil o eventuală breșă de securitate. Măsurile aplicate sunt reevaluate periodic în vederea actualizării cu noile tehnologii.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.
Totodată, ne angajăm să folosim toate măsurile tehnice și organizatorice care ne stau la dispoziție pentru a asigura securitatea datelor tale cu caracter personal, protejarea lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor.


1.4. Sfera de aplicabilitate

Prezenta politică se aplică tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane ce lucrează în numele Smk international hd SRL. Această politică se aplică tuturor datelor pe care Smk international hd SRL le deține în legătură cu persoanele fizice și care pot duce la identificarea acestora. Informațiile personale sunt colectate și utilizate în mod corect, stocate în siguranță. Folosirea în mod ilegal a datelor cu caracter personal deținute de Smk international hd SRL nu este permisă;

Smk international hd SRL sancționează orice încercare de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal.


1.5. Definiții

Definițiile conceptelor pe care este fundamentată această politică sunt următoarele:

Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)

Persoana vizată

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

Persoană împuternicită de operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului1.6. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor personale se bazează, conform Regulamentului GDPR, pe o serie de principii fundamentale de prelucrare.

Datele personale sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Astfel, datele dvs. cu caracter personal:

 1. sunt procesate în mod legal, echitabil și corect față de dvs.;
 2. sunt obținute numai în scopuri determinate, legitime, specificate și relevante pentru îndeplinirea necesitaților operaționale și nu vor fi procesate în vreo manieră incompatibilă cu scopurile pentru care au fost obținute;
 3. sunt procesate într-o manieră transparentă.
 4. sunt procesate date relevante și nu sunt procesate date cu caracter personal în exces raportat la scopul sau scopurile pentru care sunt procesate, sunt relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate, în sensul că datele cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în ceea ce privește respectivul scop sau respectivele scopuri;
 5. Datele dvs. personale vor fi corecte și, dacă este cazul, vor fi păstrate actualizate. Prelucrarea datelor personale va fi făcuta în cele mai proprii condiții de siguranță, fiind vizată protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

1.7. Drepturile persoanei vizate

Aceste drepturi constau în:

 1. Dreptul de retragere a consimțământului;
 2. Dreptul la informare;
 3. Dreptul de acces;
 4. Dreptul la rectificare;
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor;
 8. Dreptul de a se opune prelucrării;
 9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 10. Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
 11. Dreptul de a se adresa justiției.

Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am cerut consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor. Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.

Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal. Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact furnizate de noi pe acest site.


1.8. Temeiurile prelucrării

Există șase moduri alternative în care poate fi stabilită legalitatea unui caz specific de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Regulamentului GDPR.

 • Consimțământul

Cu excepția cazului în care este necesar dintr-un motiv admis în Regulamentul GDPR, Smk international hd SRL va obține întotdeauna acordul explicit din partea unei persoane vizate pentru colectarea și prelucrarea datelor. Informații transmise despre utilizarea datelor noastre cu caracter personal vor fi furnizate persoanelor vizate în momentul obținerii consimțământului și explicării drepturilor acestora cu privire la datele lor, cum ar fi dreptul de retragere a consimțământului.
În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, aceste informații vor fi furnizate persoanei vizate într-o perioadă rezonabilă de timp după obținerea datelor.

 • Încheierea sau executarea unui contract

În cazul în care datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt necesare pentru a încheia sau executa un contract cu persoana vizată, nu este necesar consimțământul explicit. Acesta va fi cazul în care contractul nu poate fi încheiat fără datele personale în cauză, de exemplu o livrare nu poate fi efectuată fără o adresă la care să se poată livra.

 • Obligația legală

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate pentru a ne conforma legii, nu este necesar consimțământul explicit.

 • Interesele vitale ale subiectului datelor

În cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, atunci acesta poate fi utilizat ca temeiul legal al prelucrării. Smk international hd SRL va păstra dovezi rezonabile, documentate din care să rezulte că acest motiv este utilizat ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • Activitatea desfășurată în interes public

În cazul în care Smk international hd SRL trebuie să îndeplinească o sarcină pe care o consideră a fi în interesul public sau ca parte a unei obligații oficiale, atunci nu va fi solicitat consimțământul persoanei vizate. Evaluarea interesului public va fi documentată și pusă la dispoziție ca dovezi atunci când este necesar.

 • Interesul legitim

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal specific este în interesul legitim al Smk international hd SRL și este considerată că nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile persoanei vizate, atunci aceasta poate fi definită ca fiind motivul legal al prelucrării. Din nou, raționamentul din spatele acestui punct de vedere va fi documentat.


2. Scopurile si temeiurile în baza cărora procesăm/colectăm datele dvs. personale

Smk international hd SRL poate procesa/colecta datele dvs. personale, în calitatea dvs. de client, partener de afaceri și/sau reprezentant/angajat al acestora, în următoarele scopuri:

 • în scop financiar-contabil, în scopul desfăşurării relațiilor contractuale;
 • în scopul păstrării detaliilor de contact ale partenerilor contractuali ai societăţii;
 • derularea relațiilor contractuale de afaceri;

Vom folosi datele dvs. (obținute online sau personal), pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator, pentru a gestiona achizițiile de produse sau servicii, pentru a vă răspunde întrebărilor, precum și, dacă doriți, pentru a vă trimite comunicările noastre personalizate.

Vă prelucrăm datele pentru a executa contractul pe care îl încheiați cu noi atunci când vă înregistrați și când cumpărați orice produs sau pentru a beneficia de oricare dintre serviciile sau funcționalitățile noastre, dar există și alte motive care ne legitimează, cum ar fi, printre altele, interesul de a răspunde întrebărilor dvs. sau consimțământul pe care ni-l dați pentru a vă trimite newsletter-ul nostru.

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc);
 • informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, comenzi, returnări etc.);
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informații comerciale (de exemplu, dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru);
 • date privind gusturile și preferințele dvs.

Atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale platformei, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă.
Dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

În funcție de modul în care interacționați cu platforma noastră, vă vom prelucra datele personale în următoarele scopuri:

 1. Pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator al platformei noastre: în cazul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator pe platforma noastră, trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acesteia și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat. Puteți să vă anulați contul de utilizator înregistrat contactându-ne prin informațiile puse la dispoziției în secțiunea „Informații contact”. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați accesul sau să vă conectați printr-o rețea de socializare, cum ar fi Facebook, G+, In, fie pentru a vă înregistra ca utilizator nou, fie pentru a asocia conectarea cu contul dvs. actual. În acest caz, datele dvs. de conectare, precum și adresa dvs. de e-mail în cazul în care aprobați acest lucru, vor fi importate din contul dvs. de pe rețeaua de socializare. Prin utilizarea acestei opțiuni de conectare, rețeaua de socializare ne poate trimite câteva informații suplimentare din profilul dvs. public, cum ar fi: numele, sexul, vârsta sau imaginea de profil, în conformitate cu termenii de utilizare ai rețelei de socializare, pe care vă recomandăm să îi citiți cu atenție. Dacă nu ne dați consimțământul, nu vom păstra aceste informații suplimentare. De asemenea, utilizarea acestei funcționalități poate implica furnizarea anumitor informații despre activitatea dvs. în rețeaua de socializare. În orice caz, vă rugăm să verificați configurația confidențialității și a politicii de confidențialitate aferentă rețelelor de socializare pentru a ști cum sunt prelucrate aceste date de către rețelele de socializare.
 2. Pentru executarea contractului de vânzare-cumpărare sau servicii pe care l-ați încheiat cu subscrisa Smk international hd SRL pe Platformă. Acest scop include prelucrarea datelor personale, în principal astfel:
 3. Să vă contactăm în legătură cu actualizările sau comunicările informative referitoare la funcționalitățile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv trimiterea de sondaje privind calitatea produselor sau serviciilor furnizate;
 4. Gestionarea plăților pentru produsele achiziționate, indiferent de mijlocul de plată utilizat; de exemplu: când cumpărați unul dintre produsele noastre prin intermediul paginii Web și alegeți să activați funcția de salvare a datelor de pe card pentru achiziții viitoare, trebuie să prelucrăm datele indicate pentru activarea și dezvoltarea respectivei funcționalități. Consimțământul pentru activarea acestei funcționalități permite ca datele dvs. pentru plată să se completeze automat pentru achizițiile viitoare, astfel încât să nu fie necesar să le reintroduceți la fiecare nouă achiziție și vor fi considerate valide și valabile pentru achizițiile ulterioare. Puteți să modificați sau să ștergeți cardurile dvs. în orice moment prin secțiunea privitoare la informațiile de plată, fie din contul dvs. de utilizator, fie din aplicația noastră.
 5. Activarea mecanismelor necesare pentru a preveni potențiala fraudă împotriva dvs. și împotriva noastră în timpul procesului de cumpărare. Dacă apreciem că tranzacția ar putea fi frauduloasă, această prelucrare poate conduce la blocarea tranzacției.
 6. Gestionarea posibilelor retururi după ce ați făcut o achiziție și gestionarea cererilor de informații privind disponibilitatea articolelor comercializate de subscrisa, sau pentru a  rezerva produse prin intermediul platformei;
 7. În scopul facturării și pentru a vă pune la dispoziție chitanțele și facturile aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat pe platformă.
 8. Pentru a vă asigura utilizarea altor funcționalități sau servicii disponibile cum ar fi promoții, oferte etc.
 9. Pentru a răspunde solicitărilor sau cererilor pe care le faceți prin intermediul site-ului nostru: prelucrăm numai datele personale strict necesare pentru a vă gestiona sau a vă rezolva solicitarea sau cererea;
 10.  În scopuri de marketing: acest scop include prelucrarea datelor personale, în principal pentru:
 11. În măsura în care vă abonați la Newsletter, vă vom prelucra datele personale pentru a vă gestiona abonamentul, inclusiv trimiterea de informații personalizate despre produsele sau serviciile noastre prin diverse mijloace (cum ar fi prin e-mail sau SMS). Prin urmare, rețineți că această prelucrare a datelor implică analiza profilului dvs. de utilizator sau de client în scopul creării de profile prin care determinăm preferințele dvs. De asemenea, pe baza istoricului dvs. de cumpărături și de navigare, vă vom face sugestii cu privire la produsele despre care credem că vă interesează.
 12. Vă puteți dezabona de la Newsletter în orice moment și total gratuit prin secțiunea "Newsletter" a Platformei noastre, precum și prin instrucțiunile furnizate în fiecare comunicare.
 13. Pentru realizarea de acțiuni promoționale (de exemplu, pentru desfășurarea de concursuri sau trimiterea listei de articole salvate pe adresa de e-mail pe care ne-o indicați). Prin participarea la orice acțiune promoțională, ne autorizați să prelucrăm datele furnizate aferente fiecăreire acțiuni și pe care le putem comunica prin diverse mijloace, cum ar fi rețelele de socializare sau chiar pe site-ul nostru. La fiecare acțiune promoțională la care participați, veți putea accesa secțiune de termeni si condiții, în care vă vom oferi informații mai detaliate cu privire la prelucrarea datelor dvs.
 14. Efectuarea de către subscrisa a sondajelor, pentru cunoașterea gradului de satisfacție al clienților și utilizatorilor noștri, în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor.

Vom face schimb cu datele dvs. cu furnizorii de servicii care ne ajută sau ne oferă sprijin, indiferent dacă sunt colaboratori externi cu care am încheiat un acord și care se află în spațiul sau în afara Uniunii Europene.


3. Modul în care putem procesa/colecta datele dumneavoastră cu caracter personal

Smk international hd SRL colectează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din momentul începerii relațiilor contractuale, al începerii raporturilor dvs. de colaborare cu Smk international hd SRL.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le-am putea eventual colecta/procesa:

Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest. Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor. Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul, în scris, prin mijloace informatice sau când el este făcut public în mod manifest, precum și atunci când legea ne obligă.

Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea societății, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi. Nu dorim să colectăm codul numeric personal, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

Pentru scopurile menționate mai sus, Smk international hd SRL colectează și/sau procesează următoarele categorii de date cu privire la clienți, parteneri de afaceri, reprezentanți/angajați ai acestora:

 1. Numele, prenume, telefon, fax, adresa de email, adresa, semnătura, pentru scopul financiar-contabil, în scopul desfăşurării relațiilor contractuale în temeiul Art. 6 (1) (c) din GDPR - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (păstrarea evidentelor contabile) și Art. 6 (1) (f) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator;
 2. Nume, prenume, telefon, fax, email, adresa, semnătura în scopul de a păstra detaliile de contact ale partenerilor contractuali ai societăţii, în temeiul Art. 6 (1) (f) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator;

4. Stocarea datelor cu caracter personal

Perioada de stocare a datelor dvs. va depinde de scopurile pentru care le prelucrăm, după cum urmează:
4.1. Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator al site-ului nostru: vom prelucra datele dvs. pe perioada cât aveți statutul de utilizator înregistrat (adică până când decideți să vă dezabonați);
4.2. Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii: vom prelucra datele dvs. pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor sau a serviciilor pe care le-ați cumpărat, incluzând eventuale returnări, reclamații sau plângeri legate de achiziționarea produsului sau a serviciului respectiv. În unele situații, vom prelucra datele doar până în momentul pe care îl stabiliți dvs., așa cum este cazul datelor privind plățile (cu cardul) pe care ne solicitați să le stocăm pentru eventuale achiziții viitoare.
4.3. Marketing: vom prelucra datele dvs. până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul la newsletter. Dacă participați la acțiuni promoționale, vom stoca datele pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea acțiunii promoționale.
Indiferent de modul în care prelucram datele pe durata strict necesară atingerii scopului vizat, ulterior le vom stoca și proteja în mod corespunzător pe durata de timp în care pot decurge responsabilități derivate din respectiva prelucrare, în conformitate cu reglementările în vigoare. Odată ce acțiunile posibile se prescriu în fiecare caz, vom proceda la ștergerea datelor cu caracter personal.
Datele personale sunt stocate pe serverul Smk international hd SRL, nu sunt folosite pentru a se lua vreo decizie automată în baza lor și vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare pentru prelucrarea asumată, iar perioadele mai lungi de stocare a datelor personale sunt excepții asociate cu prevederile legale, astfel:

 • în scop financiar-contabil, în scopul desfăşurării relațiilor contractuale: pe durata contractuală, pe o durata de 10 ani după înregistrarea în contabilitate;
 • în scopul păstrării detaliilor de contact ale partenerilor contractuali ai societăţii: pe durata contractuală, pe o durata de 3 ani de la data încetării contractelor.

Datele personale vor fi supuse măsurilor adecvate tehnice și organizaționale necesare în mod rezonabil pentru protecția acestora împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului sau altei procesări neautorizate sau accidentale.
Smk international hd SRL va întreprinde măsurile referitoare la siguranța procesării datelor și, în consecință, va stabili propria sa politică internă pentru siguranța procesării datelor cu caracter personal.


5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește dezvăluirea datelor personale unor terți situați pe teritoriul României sau în afara României, Smk international hd SRL va dezvălui datele personale ale persoanelor vizate, în cazul partenerilor contractuali/reprezentanților partenerilor contractuali ai Smk international hd SRL către partenerii contractuali.
Este necesar să acordăm acces la datele dvs. personale terților care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim, și anume: instituții financiare, organe specializare în descoperirea și prevenirea a fraudei, furnizori de servicii tehnologice, furnizori și colaboratori de servicii logistice, de transport și de livrare, furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing și publicitate.


6. Dreptul Dvs. ca persoană vizată de a face cereri și de a depune plângere

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea informațiilor dvs., vă rugăm să ne contactați prima oară pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. În acest scop,  pentru orice probleme, întrebări sau nemulțumiri referitoare la modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal ne puteți trimite un e-mail la adresa info@elfbarpod.ro
Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Cererile vor fi scutite de vreo taxă. Subscrisa Smk international hd SRL va fi obligată să furnizeze răspuns în maxim o lună, iar în anumite cazuri excepționale în cel mult două luni de la primirea cererii.

Smk international hd SRL va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane. Smk international hd SRL respectă următoarele termene pentru răspunsul la cererile persoanelor vizate:

Solicitarea de date

Grafic de timp

Dreptul de a fi informat

Atunci când se colectează date (dacă acestea sunt furnizate de persoana vizată) sau în termen de o lună (dacă nu sunt furnizate de persoana vizată)

Dreptul de acces

O lună

Dreptul la rectificare

O lună

Dreptul de ștergere

Fără întârzieri nejustificate

Dreptul de a restricționa procesarea

Fără întârzieri nejustificate

Dreptul la portabilitatea datelor

O lună

Dreptul de a se opune prelucrării

La primirea obiecției

Drepturi legate de procesul de luare a deciziilor și profilaxie automată.

Nespecificat

Smk international hd SRL are obligaţia să comunice petentului, răspunsul la cererea adresata conform  termenelor indicate mai sus, calculate de la data înregistrării cererii. Acest termen poate fi prelungit motivat cu cel mult 15 zile calendaristice dacă Smk international hd SRL are de rezolvat mai multe cereri și/sau solicitarea este complexă.

Smk international hd SRL va transmite persoanei vizate răspunsul la cererea de mai sus prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa indicată de persoana vizată sau prin e-mail.


7. Notificarea DPA în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Smk international hd SRL notifică acest lucru Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta.
Notificarea de mai sus:

 • va descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
 • va comunica numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații;
 • va descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;
 • va descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de Smk international hd SRL pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.

Smk international hd SRL păstrează documentele referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite DPA Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să verifice conformitatea cu prevederile GDPR.

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Smk international hd SRL informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.


8. Actualizările politicii de confidențialitate

Smk international hd SRL verifică periodic dacă această Politică este corectă și completă în ceea ce privește informația care trebuie acoperită, implementată complet și accesibil, în conformitate cu cerințele legislației aplicabile și cu principiile sale. În cazul în care sunt necesare sau considerate potrivite orice modificări la această Politică, Smk international hd SRL vă va informa cu privire la acestea în timp util.

Puteți să formulați orice întrebări, comentarii cu privire la prezenta Politica și la procesarea datelor dvs. personale, inclusiv referitor la legea aplicabilă sau transferurile internaționale, contactându-ne.
Prezenta Politică va fi adusă la cunoștința tuturor clienților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți prin publicare pe site.